A-(v)-nest

  Kennel  "De Zwarte Fruinen"

A-(v)-nest van "Kennel de Zwarte Fruinen"

Geboren 21 april 2010

Moeder: Vrouwke Nouchka "De Zwarte Fruinen"

Vader: Xardan (Toby)

De dekking op 20 februari 2010.